Walne Zgromadzenie Członków Koła "Szarak"

Szanowni Koledzy

Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak"zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 15 czerwca 2019 roku (sobota) o godzinie 14:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZC.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.

4.Przyjęcie porządku obrad WZC.

5.Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego WZC.

6.Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za rok ubiegły(merytoryczne i finansowe).

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

8.Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły.

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu.

12.Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na następny rok.

13.Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej (wybory uzupełniające).

14.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

15.Głosowanie i przedstawienie wyników przez Komisję Skrutacyjną oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Komisji Rewizyjnej.

16.Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

17.Zakończenie obrad i zamknięcie posiedzenia WZC.

 

WZC odbędzie się w "Hubertówce". Obecność Członków Koła obowiązkowa.

 

Darz Bór