Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Szanowni Koledzy

Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" w Małkini Górnej serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, które odbędzie się 16 maja (sobota) 2015 roku o godzinie 14:00 w Hubertówce.

Porządek Zebrania:

1.Otwarcie WZC przez Prezesa Koła.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.

4.Przedstawienie i zatwierdzenie porządku WZC.

5.Odczytanie i zatwierdzenie protokółu z poprzedniego WZC.

6.Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za ubiegły rok.

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

8.Dyskosja nad sprawozdaniami.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za ubiegły rok oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

12.Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok następny.

13.Wybór metody wybierania Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i kandydatów na delegatów.

14.Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i kandydatów na delegatów.

15.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

16.Głosowanie i ogłosznie wyników przez Komisję Skrutacyjną oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania organów Koła i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.

17.Sprawy dotyczące spraw gospodarczych.

18.Wolne wnioski, dyskusja.

19.Zakończenie obrad i zamknięcie posiedzenia.

 

                                                         Obecność Członków Koła obowiązkowa.

Barz Bór

Łowczy Koła Tadeusz Kaczyński