Walne Zebranie Członków Koła SZARAK

Zarząd Koła SZARAK w Małkini Górnej informuje Kolegów, iż na dzień

8 czerwca 2014 roku zwołał Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła. Zebranie rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Koła-HUBERTÓWCE.

 Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie WZC.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego WZC.

6.Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za rok gospodarczy 2013/2014.

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdaczy 2013/2014.

8.Dyskosja nad sprawozdaniami: Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Koła oraz wykonania budżetu za rok gospodarczy 2013/2014.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła.

12. Przedstawienie łowieckiego planu hodowlanego na rok gospodarczy 2014/2015.

13.Przedstawienie projektu budżetu Koła na rok gospodarczy 2014/2015.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2014/2015.

15.Sprawy różne, zapytania, wolne wnioski.